1. Definice
  1. V těchto obchodních podmínkách:
   1. Provozovatel“ je CL Sport z. s. IČO: 08911860, se sídlem Brněnská 2582, 470 06 Česká Lípa.
   2. Web“ znamená internetovou stránku s názvem Výzva Ligy škol, mezi jejíž hlavní funkcionality patří kvízy a úkoly a která je dostupná z internetové adresy http://vyzva.liga-skol.cz.
   3. VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
   4. Smlouva znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Webu Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
   5. Licence“ znamená nevýhradní licence k užívání Webu za podmínek uvedených v těchto VOP.
   6. Uživatel“ Znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Web.
   7. Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část webu, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
   8. Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Webu při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Webu.
 2. Proces uzavření smlouvy o užívání Webu
  1. Zobrazení tlačítka s názvem „Zaregistrovat se“ v sekci webu Registrace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
  2. Kliknutím Uživatele na tlačítko „Zaregistrovat se“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
  3. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami v rámci GDPR (Zobrazit)“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
  4. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
 3. Užívání Webu
  1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených na tomto Webu.
  2. Provozovatel má právo plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli, v případě rozhodnutí Provozovatele bez možnosti se odvolat.
  3. Uživatel nemá právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.
  4. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Webu.
  5. Provozovatel má právo Web nebo jeho části kdykoliv odstavit, změnit a /nebo znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to za jakéhokoliv důvodu.
  6. Uživatel má právo na užívání Webu za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
  7. Uživatel se zavazuje při užívání Webu jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Webu nevznikla žádná škoda.
 4. Databáze
  1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Webu strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Webem.
  2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Webu jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Webu.
  3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Web splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů ve Webu a jeho databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a postupně a jsou chráněny proti změnám.
 5. Odpovědnost za škodu
  1. Ustanovení tohoto článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
  2. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo těchto VOP.
 6. Změna VOP
  1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
  2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Webu. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
  3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
  2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: http://vyzva.liga-skol.cz/vop.html
 8. Povinné informace pro spotřebitele
  1. Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti
  2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
   1. Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele.
   2. Telefonický kontakt Provozovatele je +420 731 880 521.
   3. Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je admin@clsport.cz
   4. Uživateli nevznikají náklady na dodání
   5. K užívání Webu je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč
   6. Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.
   7. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu
   8. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Webu a tam, kde to Web neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden na Webu.
   9. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné.
   10. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů.
   11. Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Web se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Webu, které měl Web v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP.
   12. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky.
   13. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 9. Rozhodné právo
  1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky
 10. Účinnost
  1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2020.

Souhlas se zpracováním souborů cookies
Příloha č. 1

 1. Co jsou to soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám;  používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

 1. Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

 1. Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
Tento souhlas je udělen na dobu 20 let.
Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací  použijte nápovědu svého internetového prohlížeče.

 1. Účel použití souborů cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.)
Soubory cookies využíváme, kromě účelů uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.